Σχολική ετοιμότητα

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε ένα σύνολο δεξιοτήτων που πρέπει ένα παιδί να έχει αποκτήσει πριν μεταβεί από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ένα παιδί θα πρέπει να είναι ώριμο αναπτυξιακά, κοινωνικοσυναισθηματικά, γνωστικά και γλωσσικά έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις σχολικές απαιτήσεις. Ωστόσο ορισμένα παιδιά ενώ χρονολογικά βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσουν την φοίτηση τους στο Δημοτικό, αναπτυξιακά δεν είναι ακόμη ώριμα για να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας;

Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι ο προσδιορισμός του μαθησιακού επιπέδου του παιδιού έτσι ώστε να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το παιδί όπως:

 • Έναρξη θεραπευτικού προγράμματος
 • Επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου
 • Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών
 • Επαναφοίτηση του Νηπιαγωγείου
 • Παράλληλη στήριξη στο εκπαιδευτικό πλαίσιο

Ποιοι τομείς ελέγχονται κατά την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας;

Με την αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας ελέγχονται λεπτομερώς όλοι οι παραπάνω τομείς και πιο συγκεκριμένα:

 • Η αντίληψη λόγου
 • Η έκφραση του λόγου
 • Η γραφο-φωνολογική ενημερότητα
 • Οι κοινωνικές δεξιότητες
 • Οι λογικομαθηματικές έννοιες
 • Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ωριμότητα
 • Οπτική μνήμη και αντίληψη
 • Αδρή και λεπτή κινητικότητα

Γιατί είναι σημαντική η σχολική ετοιμότητα;

Το Δημοτικό σχολείο και ιδιαίτερα η Α’ τάξη είναι καθοριστικής σημασίας για την ακαδημαϊκή πορεία του παιδιού. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει την χρονολογική ηλικία ως κριτήριο ένταξης στα εκπαιδευτικά πλαίσια και δεν είναι ευέλικτο κι εξατομικευμένο σύμφωνα με την ωριμότητα του κάθε παιδιού.

Ένα παιδί που είναι έτοιμο να παρακολουθήσει το Δημοτικό, θα ανταπεξέλθει στις σχολικές απαιτήσεις και συνεπώς θα σημειώσει επιτυχίες και καλές επιδόσεις. Αντιθέτως ένα παιδί που δεν είναι ακόμη έτοιμο να ενταχθεί στο Δημοτικό, θα δυσκολευτεί πολύ να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις των μαθημάτων και θα αναγκαστεί αντιμετωπίσει την αποτυχία και τη ματαίωση. Ακολούθως θα το οδηγήσει σε αρνητικά συναισθήματα για το σχολείο και άρνηση να συνεχίσει να προσπαθεί.

Για να έχουμε καλούς μαθητές πρέπει πρώτα να έχουμε έτοιμους μαθητές και αυτό δεν καθορίζεται μόνο από την χρονολογική ηλικία.

Ποιος είναι ο σκοπός της προετοιμασίας της σχολικής ετοιμότητας;

Κύριος στόχος μας είναι ελάττωση των πιθανών δυσκολιών του παιδιού και η βελτίωση των δεξιοτήτων του στο μέγιστο έτσι ώστε να τα καταφέρει στο νέο κεφάλαιο της ζωής του.